فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

دست از W به Y کنترل حرکت کتف خوابیده

دست از W به Y کنترل حرکت کتف خوابیده. نمای جانبی
دست از W به Y کنترل حرکت کتف خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید