فیتیتو
فیتیتو

آرشیو حرکات ورزشی

حرکات ورزشی اصلاحی

عضله هدف

سر به جلو

کج گردنی

شانه گرد

شانه نابرابر

کایفوز

پشت صاف

لوردوز کمری

تلیلت قدامی لگن

اسکولیوز

زانو ضربدری

زانو پرانتزی

زانو عقب رفته

کف پای صاف

کف پای گود

اکسترنال روتیشن ساق

اینترنال روتیشن ساق