فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

اسکی سرعت

اسکی سرعت . نمای جانبی
اسکی سرعت . نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید