فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

انقباض ایزومتریک ساعد

انقباض ایزومتریک ساعد. نمای جانبی
انقباض ایزومتریک ساعد. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید