با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زانو خم به پشت پا متناوب دست ها بالای سر

زانو خم به پشت با متناوب دست ها بالای سر. نمای جانبی
زانو خم به پشت با متناوب دست ها بالای سر. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید