با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

باز کردن کمر با وزنه دست صاف

باز کردن کمر با وزنه دست صاف. نمای جانبی
باز کردن کمر با وزنه دست صاف. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید