فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش پشت بازو پشت سر ایستاده

کشش پشت بازو پشت سر ایستاده. نمای جانبی
کشش پشت بازو پشت سر ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید