فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

اسکوات با کمربند وزنه

اسکوات با کمربند وزنه . نمای جانبی
اسکوات با کمربند وزنه . نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید