با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات نیمه پشت به دیوار

اسکوات نیمه پشت به دیوار. نمای جانبی
اسکوات نیمه پشت به دیوار. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید