با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لیفت مرده اسمیت روی استپ

لیفت مرده اسمیت روی استپ. نمای جانبی
لیفت مرده اسمیت روی استپ. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید