فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پرواز دمبل تک از پهلو میز شیب خوابیده

سرشانه پرواز دمبل تک از پهلو میز شیب خوابیده. نمای جانبی
سرشانه پرواز دمبل تک از پهلو میز شیب خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید