با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

خم شدن تنه به کنار

خم شدن تنه به کنار. نمای جانبی
خم شدن تنه به کنار. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید