با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

برخاستن

برخاستن. نمای جانبی
برخاستن. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید