با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کیک ساید با کش لوپ نشسته

کیک ساید با کش لوپ نشسته. نمای جانبی
کیک ساید با کش لوپ نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید