فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

دراز و نشست

دراز و نشست. نمای جانبی
دراز و نشست. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید