با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پروانه بدون دست

پروانه بدون دست. نمای جانبی
پروانه بدون دست. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید