با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

تعادل تک پا با کیک بک

تعادل تک پا با کیک بک. نمای جانبی
تعادل تک پا با کیک بک. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید