فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس بالاسینه دمبل معکوس

پرس بالاسینه دمبل معکوس. نمای جانبی
پرس بالاسینه دمبل معکوس. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید