فیتیتو
فیتیتو فیتی تو
پرس سرشانه جفت با کش ایستاده. نمای جانبی
پرس سرشانه جفت با کش ایستاده. نمای قدامی

دستورالعمل ها


آماده سازی

پاها را در عرض شانه ها باز کنید. دسته های کش را گرفته و آرنج در زاویه 90 درجه قرار گیرد به طوری که دست ها در راستای گوش ها قرار گیرد

اجرا

عضلات شکم را منقبض کنید و دست ها را در راستای شانه ها پرس کنید. دقت کنید که دست ها بهم نزدیک نشوند. زمانی که دست ها پایین است عمل دم و به هنگام پرس شانه عمل بازدم را انجام دهید.

نظرات


بهتر است دسته کش، برای کنترل بهتر

پشت دست قرار گیرد. دقت کنید که با انقباض عضلات دلتوئید، حرکت پرس را انجام دهید و از عضلات پشت کتف و ستون فقرات، کمک نگیرید.

عضلات درگیر


عضلات هدف

  • دلتوئید، قدامی


عضلات کمکی

  • دلتوئید، جانبی
  • فوق خاری
  • سه سر بازو
  • ذوزنقه، بخش میانی
  • ذوزنقه بخش تحتانی
  • دندانه ای قدامی

تثبیت کننده های دینامیک

  • عضله سه سربازو، سر بلند

تثبیت کننده ها

  • ذوزنقه، بخش فوقانی
  • گوشه ای

دیدگاهتان را بنویسید