با فیتیتو

همیشه فیتی تو

پشت بازو دیپ پارالل دستگاه نشسته