فیتیتو
فیتیتو

درآمد

10 علت اصلی مرگ
بیماری ها
محمدرضا سودبخش

10 علت اصلی مرگ و میر در جهان

برآوردهای بهداشت جهانی WHO، که اطلاعات این برگه اطلاعاتی از آن استخراج شده است، داده های جامع و قابل مقایسه مرتبط با سلامت، از جمله امید به زندگی، امید به زندگی سالم، مرگ و میر و عوارض، و بار بیماری ها در سطوح جهانی، منطقه ای و کشوری را ارائه می دهد. سن، جنس و علت برآوردهای منتشر شده در سال 2020 روند بیش از 160 بیماری و آسیب سالانه از سال 2000 تا 2019 را گزارش می دهد.

بیشتر بخوانید