با فیتیتو

همیشه فیتی تو

جلوبازو سیم کش از بالا خوابیده