فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

شنا سوئدی دست باز

شنا سوئدی دست باز. نمای جانبی
شنا سوئدی دست باز. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید