فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

شنا سوئدی دست باز روی زانو

شنا سوئدی دست باز روی زانو. نمای جانبی
شنا سوئدی دست باز روی زانو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید