با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

حالت درخت

حالت درخت. نمای جانبی
حالت درخت. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید