با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلو بازو سیم کش از بالا خوابیده

جلو بازو سیم کش از بالا خوابیده. نمای جانبی
جلو بازو سیم کش از بالا خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید