با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه جلو جفت با کش

سرشانه جلو جفت با کش. نمای جانبی
سرشانه جلو جفت با کش. نمای قدامی

راهنما

آماده سازی

پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. سپس کش را در زیر پا قرار دهید. به طوری که کش در حالت استراحت در کنار بدن کمی کشیده باشد

اجرا

در حالی که آرنج کمی خم شده است، بازو را به سمت جلو در راستای افق تا سطح شانه بالا بیاورید و سپس بجای اول خود، کنار بدن بازگردانید.

نظرات

آرنج را در وضعیت ثابت (10 تا 30 درجه) نگه دارید. دسته کش را با کمک عضلات شانه بلند کنید و از عضلات پشت کتف کمک و ستون فقرات کمک نگیرید.

عضله های درگیر

عضلات هدف

  • دالی، قدامی

عضلات کمکی

  • دالی، جانبی
  • سینه ای بزرگ، سر ترقوه ای
  • ذوزنقه، بخش میانی
  • ذوزنقه، بخش تحتانی
  • دندانه ای قدامی

عضلات تثبیت کننده

دیدگاهتان را بنویسید