با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل قایقی یا کش از پایین

زیربغل قایقی یا کش از پایین. نمای جانبی
زیربغل قایقی یا کش از پایین. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید