با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش جانبی تنه ایستاده

کشش جانبی تنه ایستاده. نمای جانبی
کشش جانبی تنه ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید