با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زانو بالا با کش تک ایستاده

زانو بالا با کش تک ایستاده. نمای جانبی
زانو بالا با کش تک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید