با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

بالاسینه کراس با کش ایستاده

بالاسینه کراس با کش ایستاده. نمای جانبی
بالاسینه کراس با کش ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید