با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

بالاسینه کراس با کش تک ایستاده

بالاسینه کراس با کش تک ایستاده. نمای جانبی
بالاسینه کراس با کش تک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید