با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش دالی خلفی گرفتن میله ایستاده

کشش دالی خلفی گرفتن میله ایستاده. نمای جانبی
کشش دالی خلفی گرفتن میله ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید