با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلو بازو دمبل جفت چکشی ایستاده

جلو بازو دمبل جفت چکشی ایستاده. نمای جانبی
جلو بازو دمبل جفت چکشی ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید