با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلو بازو دمبل جفت ایستاده

جلو بازو دمبل جفت ایستاده. نمای جانبی
جلو بازو دمبل جفت ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید