فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

جلو بازو دمبل تک ایستاده

جلو بازو دمبل تک ایستاده. نمای جانبی
جلو بازو دمبل تک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید