با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

چین تاک ایستاده

چین تاک ایستاده. نمای جانبی
چین تاک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید