فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

شکم مورب سیم کش از پهلو ایستاده

شکم مورب سیم کش از پهلو ایستاده. نمای جانبی
شکم مورب سیم کش از پهلو ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید