فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

جلوبازو سیم کش تک از پشت ایستاده

جلوبازو سیم کش تک از پشت ایستاده. نمای جانبی
جلوبازو سیم کش تک از پشت ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید