با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوبازو سیم کش آرنولدی ایستاده

جلوبازو سیم کش آرنولدی ایستاده. نمای جانبی
جلوبازو سیم کش آرنولدی ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید