با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

شکم مورب تبرزن با کش از بالا

شکم مورب تبرزن با کش از بالا. نمای جانبی
شکم مورب تبرزن با کش از بالا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید