با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات

اسکوات. نمای جانبی
اسکوات. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید