با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکات با تراباند دور ران

اسکوات با تراباند دور ران. نمای جانبی
اسکوات با تراباند دور ران. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید