با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات با کش دور ران پرش- فرود درجا

اسکوات با کش دور ران پرش- فرود درجا. نمای جانبی
اسکوات با کش دور ران پرش- فرود درجا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید