فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات با کش

اسکوات با کش. نمای جانبی
اسکوات با کش. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید