با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات اسمیت

اسکوات اسمیت. نمای جانبی
اسکوات اسمیت. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید