با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات روی یک پا با دمبل

اسکوات روی یک پا با دمبل. نمای جانبی
اسکوات روی یک پا با دمبل. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید