با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پرواز دستگاه نشسته تک

سرشانه پرواز دستگاه نشسته تک. نمای جانبی
سرشانه پرواز دستگاه نشسته تک. نمای پشتی

دیدگاهتان را بنویسید