با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پرواز دستگاه نشسته جفت

سرشانه پرواز دستگاه نشسته جفت. نمای جانبی
سرشانه پرواز دستگاه نشسته جفت. نمای پشتی

دیدگاهتان را بنویسید