با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش دوقلو با حوله نشسته

کشش دوقلو با حوله نشسته. نمای جانبی
کشش دوقلو با حوله نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید